สถานะการทำงาน

สถานะความหมาย
มาตรงเวลา
มาสาย
ไม่มา
ผู้ป่วยเลื่อนนัด

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName : | StudentId : | Course :
User Online : 1