ค้นหาข้อมูล ICD 10

ใส่ รหัส ICD 10 หรือ ข้อมูลที่ต้องการค้นหา แล้วกด Enter

CODEDESCRIPTION
A000Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A001Cholera due to Vibrio cholerae 01, biovar eltor
A009Cholera, unspecified
A010Typhoid fever
A011Paratyphoid fever A
A012Paratyphoid fever B
A013Paratyphoid fever C
A014Paratyphoid fever, unspecified
A020Salmonella enteritis
A021Salmonella septicaemia
A022Localized salmonella infections
A028Other specified salmonella infections
A029Salmonella infection, unspecified
A030Shigellosis due to Shigella dysenteriae
A031Shigellosis due to Shigella flexneri
A032Shigellosis due to Shigella boydii
A033Shigellosis due to Shigella sonnei
A038Other shigellosis
A039Shigellosis, unspecified
A040Enteropathogenic Escherichia coli infection
A041Enterotoxigenic Escherichia coli infection
A042Enteroinvasive Escherichia coli infection
A043Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection
A044Other intestinal Escherichia coli infections
A045Campylobacter enteritis
A046Enteritis due to Yersinia enterocolitica
A047Enterocolitis due to Clostridium difficile Antibiotic associated colitis Pseudomembranous enterocolitis
A048Other specified bacterial intestinal infections
A049Bacterial intestinal infection, unspecified
A050Foodborne staphylococcal intoxication
A051Botulism
A052Foodborne Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A053Foodborne Vibrio parahaemolyticus intoxication
A054Foodborne Bacillus cereus intoxication
A058Other specified bacterial foodborne intoxications
A059Bacterial foodborne intoxication, unspecified
A060Acute amoebic dysentery
A061Chronic intestinal amoebiasis
A062Amoebic nondysenteric colitis
A063Amoeboma of intestine
A064Amoebic liver abscess (K77.0*)
A065Amoebic lung abscess (J99.8*)
A066Amoebic brain abscess (G07*)
A067Cutaneous amoebiasis
A068Amoebic infection of other sites
A069Amoebiasis, unspecified
A070Balantidiasis
A071Giardiasis [lambliasis]
A072Cryptosporidiosis
A073Isosporiasis
A078Other specified protozoal intestinal diseases
A079Protozoal intestinal disease, unspecified
A080Rotaviral enteritis
A081Acute gastroenteropathy due to Norwalk agent
A082Adenoviral enteritis
A083Other viral enteritis
A084Viral intestinal infection, unspecified
A085Other specified intestinal infections
A090Other and unspecified gastroenteritis and colitis of infectious origin
A099Gastroenteritis and colitis of unspecified origin
A150Tuberculosis of lung, confirmed by sputum microscopy with or without culture
A151Tuberculosis of lung, confirmed by culture only
A152Tuberculosis of lung, confirmed histologically
A153Tuberculosis of lung, confirmed by unspecified means
A154Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, confirmed bacteriologically and histologically
A155Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, confirmed bacteriologically and histologically
A156Tuberculous pleurisy, confirmed bacteriologically and histologically
A157Primary respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A158Other respiratory tuberculosis, confirmed bacteriologically and histologically
A159Respiratory tuberculosis unspecified, confirmed bacteriologically and histologically
A160Tuberculosis of lung, bacteriologically and histologically negative
A161Tuberculosis of lung ,bacteriological and histological examination not done
A162Tuberculosis of lung, without mention of bacteriological or histological confirmation
A163Tuberculosis of intrathoracic lymph nodes, without mention of bacteriological or histological confirmation
A164Tuberculosis of larynx, trachea and bronchus, without mention of bacteriological or histological confirmation
A165Tuberculous pleurisy, without mention of bacteriological or histological confirmation
A167Primary respiratory tuberculosis without mention of bacteriological or histological confirmation
A168Other respiratory tuberculosis, without mention of bacteriological or histological confirmation
A169Respiratory tuberculosis unspecified, without mention of bacteriological or histological confirmation
A170Tuberculous meningitis (G01*)
A171Meningeal tuberculoma (G07*)
A178Other tuberculosis of nervous system
A179Tuberculosis of nervous system, unspecified (G99.8*)
A180Tuberculosis of bones and joints
A181Tuberculosis of genitourinary system
A182Tuberculous peripheral lymphadenopathy
A183Tuberculosis of intestines, peritoneum and mesenteric glands
A184Tuberculosis of skin and subcutaneous tissue
A185Tuberculosis of eye
A186Tuberculosis of ear
A187Tuberculosis of adrenal glands [E35.1*]
A188Tuberculosis of other specified organs
A190Acute miliary tuberculosis of a single specified site
A191Acute miliary tuberculosis of multiple sites
A192Acute miliary tuberculosis, unspecified
A198Other miliary tuberculosis
A199Miliary tuberculosis, unspecified
A200Bubonic plague
A201Cellulocutaneous plague
A202Pneumonic plague
A203Plague meningitis
A207Septicaemic plague
A208Other forms of plague
A209Plague, unspecified
A210Ulceroglandular tularaemia
A211Oculoglandular tularaemia
A212Pulmonary tularaemia
A213Gastrointestinal tularaemia
A217Generalized tularaemia
A218Other forms of tularaemia
A219Tularaemia, unspecified
A220Cutaneous anthrax
A221Pulmonary anthrax
A222Gastrointestinal anthrax
A227Anthrax septicaemia
A228Other forms of anthrax
A229Anthrax, unspecified
A230Brucellosis due to Brucella melitensis
A231Brucellosis due to Brucella abortus
A232Brucellosis due to Brucella suis
A233Brucellosis due to Brucella canis
A238Other brucellosis
A239Brucellosis, unspecified
A240Glanders
A241Acute and fulminating melioidosis
A242Subacute and chronic melioidosis
A243Other melioidosis
A244Melioidosis, unspecified
A250Spirillosis
A251Streptobacillosis
A259Rat-bite fever,unspecified
A260Cutaneous erysipeloid
A267Erysipelothrix septicaemia
A268Other forms of erysipeloid
A269Erysipeloid, unspecified
A270Leptospirosis icterohaemorrhagica
A278Other forms of leptospirosis
A279Leptospirosis ,unspecified
A280Pasteurellosis
A281Cat-scratch disease
A282Extraintestinal yersiniosis
A288Other specified zoonotic bacterial diseases,not elsewhere classified
A289Zoonotic bacterial disease,unspecified
A300Indeterminate leprosy
A301Tuberculoid leprosy
A302Borderline tuberculoid leprosy
A303Borderline leprosy
A304Borderline lepromatous leprosy
A305Lepromatous leprosy
A308Other form of leprosy
A309Leprosy ,unspecified
A310Pulmonary mycobacterial infection
A311Cutaneous mycobacterial infection
A318Other mycobacterial infections
A319Mycobacterial infection, unspecified
A320Cutaneous listeriosis
A321Listerial meningitis and meningoencephalitis
A327Listerial septicaemia
A328Other forms of listeriosis
A329Listeriosis ,unspecified
A33Tetanus neonatorum
A34Obstetrical tetanus
A35Other tetanus
A360Pharyngeal diphtheria
A361Nasopharyngeal diphtheria
A362Laryngeal diphtheria
A363Cutaneous diphtheria
A368Other diphtheria
A369Diphtheria ,unspecified
A370Whooping cough due to Bordetella pertussis
A371Whooping cough due to Bordetella parapertussis
A378Whooping cough due to other Bordetella species
A379Whooping cough,unspecified
A38Scarlet fever
A390Meningococcal meningitis [G01*]
A391Waterhouse-Friderichsen syndrome [E35.1*]
A392Acute meningococcaemia
A393Chronic meningococcaemia
A394Meningococcaemia ,unspecified
A395Meningococcal heart disease
A398Other meningococcal infections
A399Meningococcal infection,unspecified
A400Septicaemia due to streptococcus, group A
A401Septicaemia due to streptococcus, group B
A402Septicaemia due to streptococcus, group D
A403Septicaemia due to streptococcus pneumoniae
A408Other streptococcal septicaemia
A409Streptococcal septicaemia, unspecified
A410Septicaemia due to Staphylococcus aureus
A411Septicaemia due to other specified staphylococcus
A412Septicaemia due to unspecified staphylococcus
A413Septicaemia due to Haemophilus influenzae
A414Septicaemia due to anaerobes
A415Septicaemia due to other Gram-negative organisms
A418Other specified septicaemia
A419Septicaemia, unspecified
A420Pulmonary actinomycosis
A421Abdominal actinomycosis
A422Cervicofacial actinomycosis
A427Actinomycotic sepsis
A428Other forms of actinomycosis
A429Actinomycosis, unspecified
A430Pulmonary nocardiosis
A431Cutaneous nocardiosis
A438Other forms of nocardiosis
A439Nocardiosis, unspecified
A440Systemic bartonellosis
A441Cutaneous and mucocutaneous bartonellosis
A448Other forms of bartonellosis
A449Bartonellosis, unspecified
A46Erysipelas
A480Gas gangrene
A481Legionnaires' disease
A482Nonpneumonic Legionnaires' disease [Pontiac fever]
A483Tixic shock syndrome
A484Brazilian purpuric fever
A488Other specified bacterial diseases
A490Staphylococcal infection,unspecified
A491Streptococcal infection,unspecified
A492Haemophilus influenzae infection,unspecified
A493Mycoplasma infection, unspecified
A498Other bacterial infections of unspecified site
A499Bacterial infection, unspecified
A500Early congenital syphilis, symptomatic
A501Early congenital syphilis, latent
A502Early congenital syphilis, unspecified
A503Late congenital syphilitic oculopathy
A504Late congenital neurosyphilis [juvenile neurosyphilis]
A505Other late congenital syphilis, symptomatic
A506Late congenital syphilis, latent
A507Late congenital syphilis, unspecified
A509Congenital syphilis, unspecified
A510Primary genital syphilis
A511Primary anal syphilis
A512Primary syphilis of other sites
A513Secondary syphilis of skin and mucous membranes
A514Other secondary syphilis
A515Early syphilis, latent
A519Early syphilis, unspecified
A520Cardiovascular syphilis
A521Symptomatic neurosyphilis
A522Asymptomatic neurosyphilis
A523Neurosyphilis, unspecified
A527Other symptomatic late syphilis
A528Late syphilis, latent
A529Late syphilis, unspecified
A530Latent syphilis,unspecified as early or late
A539Syphilis,unspecified
A540Gonococcal infection of lower genitourinary tract without periurethral or accessory gland abscess
A541Gonococcal infection of lower genitourinary tract with periurethral and accessory gland abscess
A542Gonococcal pelviperitonitis and other gonococcal genitourinary infections
A543Gonococcal infection of eye
A544Gonococcal infection of musculoskeletal system
A545Gonococcal pharyngitis
A546Gonococcal infection of anus and rectum
A548Other gonococcal infections
A549Gonococcal infection,unspecified
A55Chlamydial lymphogranuloma (venereum)
A560Chlamydial infection of lower genitourinary tract
A561Chlamydial infection of pelviperitoneum and other genitourinary organs
A562Chlamydial infection of genitourinary tract,unspecified
A563Chlamydial infection of anus and rectum
A564Chlamydial infection of pharynx
A568Sexually transmitted chlamydial infection of other sites
A57Chancroid
A58Granuloma inguinale
A590Urogential trichomoniasis
A598Trichomoniasis of other sites
A599Trichomoniasis, unspecified
A600Herpesviral infection of genitalia and urogenital tract
A601Herpesviral infection of perianal skin and rectum
A609Anogenital herpesviral infection, unspecified
A630Anogential (venereal) warts
A638Other specified predominantly sexually transmitted diseases
A64Unspecified sexually transmitted diseases
A65Nonvenereal syphilis
A660Initial lesions of yaws
A661Multiple papillomata and wet crab yaws
A662Other eary skin lesions of yaws
A663Hyperkeratosis of yaws
A664Gummata and ulcers of yaws
A665Gangosa
A666Bone and joint lesions of yaws
A667Oher manifestations of yaws
A668Latent yaws
A669Yaws, unspecified
A670Primary lesions of pinta
A671Intermediate lesions of pinta
A672Late lesions of pinta
A673Mixed lesions of pinta
A679Pinta, unspecified
A680Louse-borne relapsing fever
A681Tick-borne relapsing fever
A689Relapsing fever, unspecified
A690Necrotizing ulcerative stomatitis
A691Other Vincent's infections
A692Lyme disease
A698Other specified spirochaetal infections
A699Spirochaetal infection, unspecified
A70Chlamydia psittaci infection
A710Intial stage of trachoma
A711Active stage trachoma
A719Trachoma, unspecified
A740Chlamydial conjunctivitis (H13.1*)
A748Other chlamydial diseases
A749Chlamydial infection, unspecified
A750Epidemic louse-borne typhus fever due to Rickettsia prowazekii
A751Recrudescent typhus [Brill's disease ]
A752Typhus fever due to Rickettsia typhi
A753Typhus fever due to Rickettsia tsutsugamushi
A759Typhus fever, unspecified
A770Spotted fever due to Rickettsia rickettsii
A771Spotted fever due to Rickettsia conorii
A772Spotted fever due to Rickettsia siberica
A773Spotted fever due to Rickettsia australis
A778Other spotted fevers
A779Spotted fever, unspecified
A78Q fever
A790Trench fever
A791Rickettsialpox due to Rickettsia akari
A798Other specified rickettsioses
A799Rickettsiosis, unspecified
A800Acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated
A801Acute paralytic poliomyelitis, wild virus, imported
A802Acute paralytic poliomyelitis, wild virus ,indigenous
A803Acute paralytic poliomyelitis, other and unspecified
A804Acute nonparalytic poliomyelitis
A809Acute poliomyelitis, unspecified
A810Creutzfeldt-Jakob disease
A811Subacute sclerosing panencephalitis
A812Progressive multifocal leukoencephalopathy
A818Other slow virus infections of central nervous system
A819Slow virus infection of central nervous system, unspecified
A820Sylvatic rabies
A821Urban rabies
A829Rabies, unspecified
A830Japanese encephalitis
A831Western equine encephalitis
A832Eastern equine encephalitis
A833St Louis encephalitis
A834Australian encephalitis
A835California encephalitis
A836Rocio virus disease
A838Other mosquito-borne viral encephalitis
A839Mosquito-borne viral encephalitis, unspecified
A840Far Eastern tick-borne encephalitis [Russian spring-summer encephalitis]
A841Central European tick-borne encephalitis
A848Other tick-borne viral encephalitis
A849Tick-borne viral encephalitis, unspecified
A850Enteroviral encephalitis (G05.1*)
A851Adenoviral encephalitis (G05.1*)
A852Arthropod-borne viral encephalitis, unspecified
A858Other specified viral encephalitis
A86Unspecified viral encephalitis
A870Enteroviral meningitis (G02.0)
A871Adenoviral meningitis (G02.0)
A872Lymphocytic choriomeningitis
A878Other viral meningitis
A879Viral meningitis, unspecified
A880Enteroviral exanthematous fever [Boston exanthem]
A881Epidemic vertigo
A888Other specified viral infections of central nervous system
A89Unspecified viral infection of central nervous system
A920Chikungunya virus disease
A921O'nyong-nyong fever
A922Venezuelan equine fever
A923West Nile fever
A924Rift Valley fever
A928Other specified mosquito-borne viral fevers
A929Mosquito-borne viral fever, unspecified
A930Oropouche virus disease
A931Sandfly fever
A932Colorado tick fever
A938Other specified arthropod-borne viral fevers
A94Unspecified arthropod-borne viral fever
A950Sylvatic yellow fever
A951Urban yellow fever
A959Yellow fever, unspecified
A960Junin haemorrhagic fever
A961Machupo haemorrhagic fever
A962Lassa fever
A968Other arenaviral haemorrhagic fevers
A969Arenaviral haemorrhagic fever, unspecified
A970Dengue without warning signs
A971Dengue with warning signs
A972Severe dengue
A979Dengue, unspecified
A980Crimean-Congo haemorrhagic fever
A981Omsk haemorrhagic fever
A982Kyasanur Forest disease
A983Marburg virus disease
A984Ebola virus disease
A985Haemorrhagic fever with renal syndrome
A988Other specified viral haemorrhagic fevers
A99Unspecified viral haemorrhagic fever
B000Eczema herpeticum
B001Herpesviral vesicular dermatitis
B002Herpesviral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis
B003Herpesviral meningitis (G02.0)
B004Herpesviral encephalitis (G05.1)
B005Herpesviral ocular disease
B007Disseminated herpesviral disease
B008Other forms of herpesviral infection
B009Herpesviral infection, unspecified
B010Varicella meningitis (G02.0)
B011Varicella encephalitis (G05.1)
B012Varicella pneumonia (J17.1*)
B018Varicella with other complications
B019Varicella without complication
B020Zoster encephalitis (G05.1*)
B021Zoster meningitis (G02.0*)
B022Zoster with other nervous system involvement
B023Zoster ocular disease
B027Disseminated zoster
B028Zoster with other complications
B029Zoster without complication
B03Smallpox1
B04Monkeypox
B050Measles complicated by encephalitis (G05.1*)
B051Measles complicated by meningitis (G02.0*)
B052Measles complicated by pneumonia (J17.1*)
B053Measles complicated by otitis media (H67.1*)
B054Measles with intestinal complications
B058Measles with other complications
B059Measles without complication
B060Rubella with neurological complications
B068Rubella with other complications
B069Rubella without complication
B07Viral warts
B080Other orthopoxvirus infections
B081Molluscum contagiosum
B082Exanthema subitum [sixth disease]
B083Erythema infectiosum [fifth disease]
B084Enteroviral vesicular stomatitis with exanthem
B085Enteroviral vesicular pharyngitis
B088Other specified viral infections characterized by skin and mucous membrane lesions
B09Unspecifeid viral infection characterized by skin and mucous membrane lesions
B150Hepatitis A with hepatic coma
B159Hepatitis A without hepatic coma
B160Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) with hepatic coma
B161Acute hepatitis B with delta-agent (coinfection) without hepatic coma
B162Acute hepatitis B without delta-agent with hepatic coma
B169Acute hepatitis B without delta-agent and without hepatic coma
B170Acute delta-(super) infection of hepatitis B carrier
B171Acute hepatitis C
B172Acute hepatitis E
B178Other specified acute viral hepatitis
B179Acute viral hepatitis, unspecified
B180Chronic viral hepatitis B with delta-agent
B1810Chronic viral hepatitis B without delta-agent
B1819Chronic hepatitis B unspecified delta agent status
B182Chronic viral hepatitis C
B188Other chronic viral hepatitis
B189Chronic viral hepatitis, unspecified
B190Unspecified viral hepatitis with coma
B199Unspecified viral hepatitis without hepatic coma
B200HIV disease resulting in mycobacterial infection
B201HIV disease resulting in other bacterial infections
B202HIV disease resulting in cytomegaloviral disaese
B203HIV disease resulting in other viral infections
B204HIV disease resulting in candidiasis
B205HIV disease resulting in other mycoses
B206HIV disease resulting in Pneumocystis carinii pneumonia
B207HIV disease resulting in multiple infections
B208HIV disease resulting in other infectious and parasitic diseases
B209HIV disease resulting in unspecified infectious or parasitic disease
B210HIV disease resulting in Kaposi sarcoma
B211HIV disease resulting in Burkitt lymphoma
B212HIV disease resulting in other types of non-Hodgkin's lymphoma
B213HIV disease resulting in other malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue
B217HIV disease resulting in multiple malignant neoplasms
B218HIV disease resulting in other malignant neoplasms
B219HIV disease resulting in unspecified malignant neoplasm
B220HIV disease resulting in encephalopathy
B221HIV disease resulting in lymphoid interstitial pneumonitis
B222HIV disease resulting in wasting syndrome
B227HIV disease resulting in multiple diseases classified elsewhere
B230Acute HIV infection syndrome
B231HIV disease resulting in (persistent) generalized lymphadenopathy
B232HIV disease resulting in haematological and immunological abnormalities ,not elsewhere classified
B238HIV disease resulting in other specified conditions
B24Unspecified human immunodeficie virus (HIV) disease
B250Cytomegaloviral pneumonitis [J17.1*]
B251Cytomegaloviral hepatitis [K77.0*]
B252Cytomegaloviral pancreatitis (K87.1*)
B258Other cytomegalovial diseases
B259Cytomegaloviral diseases, unspecified
B260Mumps orchitis (N51.1*)
B261Mumps meningitis (G02.0*)
B262Mumps encephalitis (G05.1*)
B263Mumps pancreatitis (K87.1)
B268Mumps with other complications
B269Mumps without complication
B270Gammaherpesviral mononucleosis
B271Cytomegaloviral mononucleosis
B278Other infectious mononucleosis
B279Infectious mononucleosis, unspecified
B300Keratoconjunctivitis due to adenovirus (H19.2)
B301Conjunctivitis due to adenovirus (H13.1)
B302Viral pharyngoconjunctivitis
B303Acute epidemic haemorrhagic conjunctivitis (enteroviral) (H13.1)
B308Other viral conjunctivitis (H13.1)
B309Viral conjunctivitis, unspecified
B330Epidemic myalgia
B331Ross River disease
B332Viral carditis
B333Retrovirus infections, not elsewhere classified
B334Hantavirus (cardio)-pulmonary syndrome [HPS] [HCPS] (J17.1)
B338Other specified viral diseases
B340Adenovirus infection, unspecified site
B341Enterovirus infection, unspecified site
B342Coronavirus infection, unspecified site
B343Parvovirus infection, unspecified site
B344Papovavirus infection, unspecified site
B348Other viral infections of unspecified site
B349Viral infection, unpecified
B350Tinea barbae and tinea capitis
B351Tinea unguium
B352Tinea manuum
B353Tinea pedis
B354Tinea corporis
B355Tinea imbricata
B356Tinea inguinalis [Tinea cruris]
B357Tinea faciei
B358Other dermatophytoses
B359Dermatophytosis, unspecified
B360Pityriasis versicolor
B361Tinea nigra
B362White piedra
B363Black piedra
B368Other specified superficial mycoses
B369Superficial mycosis, unspecified
B3700Acute pseudomembranous candidal stomatitis
B3701Acute erythematous (atrophic) candidal stomatitis
B3702Chronic hyperplastic candidal stomatitis
B3703Chronic erythematous (atrophic) candidal stomatitis
B3704Mucocutaneous candidiasis
B3705Oral candidal granuloma
B3708Other specified , candidal stomatitis
B3709Candidal stomatitis, unspecified
B371Pulmonary candidiasis
B372Candidiasis of skin and nail
B373Candidiasis of vulva and vagina (N77.1*)
B374Candidiasis of other urogenital sites
B375Candidal meningitis (G02.1*)
B376Candidal endocarditis (I39.8*)
B377Candidal septicaemia
B378Candidiasis of other sites
B379Candidiasis, unspecified
B380Acute pulmonary coccidioidomycosis
B381Chronic pulmonary coccidioidomycosis
B382Pulmonary coccidioidomycosis, unspecified
B383Cutaneous coccidioidomycosis
B384Coccidioidomycosis meningitis (G02.1*)
B387Disseminated coccidioidomycosis
B388Other forms of coccidioidomycosis
B389Coccidioidomycosis, unspecified
B390Acute pulmonary histoplasmosis capsulati
B391Chronic pulmonary histoplasmosis capsulati
B392Pulmonary histoplasmosis capsulati, unspecified
B393Disseminated histoplasmosis capsulati
B394Histoplasmosis capsulati, unspecified
B395Histoplasmosis duboisii
B399Histoplasmosis, unspecified
B400Acute pulmonary blastomycosis
B401Chronic pulmonary blastomycosis
B402Pulmonary blastomycosis, unspecified
B403Cutaneous blastomycosis
B407Disseminated blastomycosis
B408Other forms of blastomycosis
B409Blastomycosis, unspecified
B410Pulmonary paracoccidioidomycosis
B417Disseminated paracoccidioidomycosis
B418Other forms of paracoccidioidomycosis
B419Paracoccidioidomycosis, unspecified
B420Pulmonary sporotrichosis [J99.8*]
B421Lymphocutaneous sporotrichosis
B427Disseminated sporotrichosis
B428Other forms of sporotrichosis
B429Sporotrichosis, unspecified
B430Cutaneous chromomycosis
B431Phaeomycotic brain abscess
B432Subcutaneous phaeomycotic abscess and cyst
B438Other forms of chromomycosis
B439Chromomycosis, unspecified
B440Invasive pulmonary aspergillosis
B441Other pulmonary aspergillosis
B442Tonsillar aspergillosis
B447Disseminated aspergillosis
B448Other forms of aspergillosis
B449Aspergillosis, unspecified
B450Pulmonary cryptococcosis
B451Cerebral cryptococcosis
B452Cutaneous cryptococcosis
B453Osseous cryptococcosis
B457Disseminated cryptococcosis
B458Other forms of cryptococcosis
B459Cryptococcosis, unspecified
B460Pulmonary mucormycosis
B461Rhinocerebral mucormycosis
B462Gastrointestinal mucormycosis
B463Cutaneous mucormycosis
B464Disseminated mucormycosis
B465Mucormycosis, unspecified
B468Other zygomycoses
B469Zygomycosis, unspecified
B470Eumycetoma
B471Actinomycetoma
B479Mycetoma, unspecified
B480Lobomycosis
B481Rhinosporidiosis
B482Allescheriasis
B483Geotrichosis
B484Penicillosis
B487Opportunistic mycoses
B488Other specified mycoses
B49Unspecified mycosis
B500Plasmodium falciparum malaria malaria with cerebral complications
B508Other severe and complicated Plasmodium falciparum malaria
B509Plasmodium falciparum malaria, unspecified
B510Plasmodium vivax malaria with rupture of spleen
B518Plasmodium vivax malaria with other complications
B519Plasmodium vivax malaria without complication
B520Plasmodium malariae malaria with nephropathy
B528Plasmodium malariae malaria with other complications
B529Plasmodium malariae malaria without complication
B530Plasmodium ovale malaria
B531Malaria due to simian plasmodia
B538Other parasitologically confirmed malaria, not elsewhere classified
B54Unspecified malaria
B550Visceral leishmaniasis
B551Cutaneous leishamaniasis
B552Mucocutaneous leishamaniasis
B559Leishamaniasis, unspecified
B560Gambiense trypanosomiasis
B561Rhodesiense trypanosomiasis
B569African trypanosomiasis, unspecified
B570Acute Chagas' disease with heart involvement (I41.2*, I98.1*)
B571Acute Chagas' disease without heart involvement
B572Chagas' disease (chronic) with heart involvement
B573Chagas' disease (chronic) with digestive system involvement
B574Chagas' disease (chronic) with nervous system involvement
B575Chagas' disease (chronic) with other organ involvement
B580Toxoplasma oculopathy
B581Toxoplasma hepatitis (K77.0*)
B582Toxoplasma meningoencephalitis (G05.2*)
B583Pulmonary toxoplasmosis (J17.3*)
B588Toxoplasmosis with other organ involvement
B589Toxoplasmosis, unspecified
B59Pneumocystosis (J17.3*)
B600Babesiosis
B601Acanthamoebiasis
B602Naegleriasis
B608Other specified protozoal diseases
B64Unspecified protozoal disease
B650Schistosomiasis due to Schistosoma haematobium [urinary schistosomiasis]
B651Schistosomiasis due to Schistosoma mansoni [intestinal schistosomiasis]
B652Schistosomiasis due to Schistosoma japonicum
B653Cercarial dermatitis
B658Other schistosomiases
B659Schistosomiasis, unspecified
B660Opisthorchiasis
B661Clonorchiasis
B662Dicrocoeliasis
B663Fascioliasis
B664Paragonimiasis
B665Fasciolopsiasis
B668Other specified fluke infections
B669Fluke infection, unspecified
B670Echinococcus granulosus infection of liver
B671Echinococcus granulosus infection of lung
B672Echinococcus granulosus infection of bone
B673Echinococcus granulosus infection, other and multiple sites
B674Echinococcus granulosus infection, unspecified
B675Echinococcus multilocularis infection of liver
B676Echinococcus multilocularis infection, other and multiple sites
B677Echinococcus multilocularis infection, unspecified
B678Echinococcosis, unspcified, of liver
B679Echinococcosis, other and unspecified
B680Taenia solium taeniasis
B681Taenia saginata taeniasis
B689Taeniasis, unspecified
B690Cysticercosis of central nervous system
B691Cysticercosis of eye
B692Cysticercosis of skin
B698Cysticercosis of other sites
B699Cysticercosis, unspecified
B700Diphyllobothriasis
B701Sparganosis
B710Hymenolepiasis
B711Dipylidiasis
B718Other specified cestode infections
B719Cestode infection, unspecified
B72Dracunculiasis
B73Onchocerciasis
B740Filariasis due to Wuchereria bancrofti
B741Filariasis due to Brugia malayi
B742Filariasis due to Brugia timori
B743Loiasis
B744Mansonelliasis
B748Other filariases
B749Filariasis, unspecified
B75Trichinellosis
B760Ancylostomiasis
B761Necatoriasis
B768Other hookworm diseases
B769Hookworm diseases, unspcified
B770Ascariasis with intestinal complications
B778Ascariasis with other complications
B779Ascariasis unspecified
B780Intestinal strongyloidiasis
B781Cutaneous strongyloidiasis
B787Disseminated strongyloidiasis
B788Other strongyloidiasis
B789Strongyloidiasis, unspecified
B79Trichuriasis
B80Enterobiasis
B810Anisakiasis
B811Intestinal capillariasis
B812Trichostrongyliasis
B813Intestinal angiostrongyliasis
B814Mixed intestinal helminthiases
B818Other specified intestinal helminthiases
B820Intestinal helminthiasis, unspecified
B829Intestinal parasitism, unspecified
B830Visceral larva migrans
B8310Gnathostomiasis of central nervous system
B8311Gnathostomiasis of eye
B8312Gnathostomiasis of skin
B8318Gnathostomiasis of other sites
B8319Gnathostomiasis, unspecified
B832Angiostrongyliasis due to Parastrongylus cantonensis
B833Syngamiasis
B834Internal hirudiniasis
B838Other specified helminthiases
B839Helminthiasis, unspecified
B850Pediculosis due to Pediculus humanus capitis
B851Pediculosis due to Pediculus humanus corporis
B852Pediculosis, unspecified
B853Phthiriasis
B854Mixed pediculosis and phthiriasis
B860Scabies due to Sarcoptes scabiei
B868Other scabies
B869Scabies, unspecified
B870Cutaneous myiasis
B871Wound myiasis
B872Ocular myiasis
B873Nasopharyngeal myiasis
B874Aural myiasis
B878Myiasis of other sites
B879Myiasis, unspecified
B880Other acariasis
B881Tungiasis [sandflea infestation]
B882Other arthropod infestations
B883External hirudiniasis
B888Other specified infestations
B889Infestation, unspecified
B89Unspecified parasitic disease
B900Sequelae of central nervous system tuberculosis
B901Sequelae of genitourinary tuberculosis
B902Sequelae of tuberculosis of bones and joints
B908Sequelae of tuberculosis of other organs
B909Sequelae of respiratory and unspecified tuberculosis
B91Sequelae of poliomyelitis
B92Sequelae of leprosy
B940Sequelae of trachoma
B941Sequelae of viral encephalitis
B942Sequelae of viral hepatitis
B948Sequelae of other spcified infectious and parasitic diseases
B949Sequelae of unspecified infectious or parasitic disease
B950Streptococcus, group A, as the cause of diseases classified to other chapters
B951Streptococcus, group B, as the cause of diseases classified to other chapters
B952Streptococcus, group D, and enterococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B953Streptococcus pneumoniae as the cause of diseases classified to other chapters
B954Other streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B955Unspecified streptococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B956Staphylococcus aureus as the cause of diseases classified to other chapters
B957Other staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B958Unspecified staphylococcus as the cause of diseases classified to other chapters
B960Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters
B961Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] as the cause of diseases classified to other chapters
B962Escherichia coli [E.coli] as the cause of diseases classified to other chapters
B963Haemophilus influenzae [H. influenzae] as the cause of diseases classified to other chapters
B964Proteus (mirabilis)(morganii) as the cause of diseases classified to other chapters
B965Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) as the cause of diseases classified to other chapters
B966Bacillus fragilis [B.fragilis] as the cause of diseases classified to other chapters
B967Clostridium perfringens [C. perfringens] as the cause of diseases classified to other chapters
B968Other specified bacterial agents as the cause of diseases classified to other chapters
B970Adenovirus as the cause of diseases classified to other chapters
B971Enterovirus as the cause of diseases classified to other chapters
B972Coronavirus as the cause of diseases classified to other chapters
B973Retrovirus as the cause of diseases classified to other chapters
B974Respiratory syncytial virus as the cause of diseases classified to other chapters
B975Reovirus as the cause of diseases classified to other chapters
B976Parvovirus as the cause of diseases classified to other chapters
B977Papillomavirus as the cause of diseases classified to other chapters
B978Other viral agents as the cause of diseases classified to other chapters
B980Helicobacter pylori [H. pylori] as the cause of diseases classified to other chapters
B981Vibrio vulnificus as the cause of diseases classified to other chapters
B99Other and unspecified infectious diseases
C000External upper lip
C001External lower lip
C002External lip, unspecified
C003Upper lip, inner aspect
C004Lower lip, inner aspect
C005Lip, unspecified, inner aspect
C006Commissure of lip malignant neoplasm
C008Overlapping lesion of lip
C009Lip unspecified
C01Malignant neoplasm of base of tongue
C020Dorsal suface of tongue
C0210Tip of tongue
C0211Lateral border of tongue
C0219Border of tongue unspecified
C022Ventral suface of tongue
C023Anterior two-thirds of tongue, part unspecified
C024Lingual tonsil
C028Overlapping lesion of tongue
C029Tongue malignant
C030Upper gum
C031Lower gum
C039Gum unspecified
C040Anterior floor of mouth
C041Lateral floor of mouth
C048Overlapping lesion of floor of mouth
C049Floor of mouth unspecified
C050Hard palate
C051Soft palate
C052Uvula
C058Overlapping lesion of palate
C059Palate unspecified
C060Cheek mucosa
C0610Upper labial sulcus
C0611Upper buccal sulcus
C0612Lower labial sulcus
C0613Lower buccal sulcus
C0614Upper sulcus, unspecified
C0615Lower sulcus, unspecified
C0619Vestibule of mouth, unspecified
C0620Maxillary tuberosity
C0621Mandibular retromolar area
C0629Retromolar area, unspecified
C068Overlapping lesion of other and unspecified parts of mouth
C069Mouth unspecified
C07Malignant neoplasm of parotid gland
C080Submandibular gland
C081Sublingual gland
C088Overlapping lesion of major salivary glands
C089Major salivary gland unspecified
C090Tonsillar fossa
C091Tonsillar pillar (anterior) (posterior)
C098Overlapping lesion of tonsil
C099Tonsil unspecified
C100Vallecula malignant neoplasm
C101Anterior surface of epiglottis
C102Lateral wall of oropharynx
C103Posterior wall of oropharynx
C104Branchial cleft
C108Overlapping lesion of of oropharynx
C109Oropharynx unspecified
C110Superior wall of nasopharynx
C111Posterior wall of nasopharynx
C112Lateral wall of nasopharynx
C113Anterior wall of nasopharynx
C118Overlapping lesion of nasopharynx
C119Nasopharynx unspecified
C120Lateral wall
C121Medial wall
C122Apex
C128Overlapping lesion of pyriform sinus
C129Pyriform sinus, unspecified
C130Postcricoid region
C131Aryepiglottic fold hypopharyngeal aspect
C132Posterior wall of hypopharynx
C138Overlapping lesion of hypopharynx
C139Hypopharynx unspecified
C140Pharynx unspecified
C142Waldeyer's ring
C148Overlapping lesion of lip, oral cavity and pharynx
C150Cervical part of oesophagus
C151Thoracic part of oesophagus
C152Abdominal part of oesophagus
C153Upper third of oesophagus
C154Middle third of oesophagus
C155Lower third of oesophagus
C158Overlapping lesion of oesophagus
C159Oesophagus unspecified
C160Cardia
C161Fundus of stomach
C162Body of stomach
C163Pyloric antrum
C164Pylorus
C165Lesser curvature of stomach unspecified
C166Greater curvature of stomach unspecified
C168Overlapping lesion of stomach
C169Stomach unspecified
C170Duodenum
C171Jejunum
C172IIeum
C173Meckel's diverticulum
C178Overlapping lesion of small intestine
C179Small intestine unspecified
C180Caecum
C181Appendix
C182Ascending colon
C183Hepatic flexure
C184Transverse colon
C185Splenic flexure
C186Descending colon
C187Sigmoid colon
C188Overlapping lesion of colon
C189Colon unspecified
C19Malignant neoplasm of rectosigmoid junction
C20Malignant neoplasm of rectum
C210Anus unspecified
C211Anal canal
C212Cloacogenic zone
C218Overlapping lesion of rectum, anus and anal canal
C220Liver cell carcinoma
C221Intrahepatic bile duct carcinoma
C222Hepatoblastoma
C223Angiosarcoma of liver
C224Other sarcomas of liver
C227Other specified carcinomas of liver
C229Liver unspecified
C23Malignant neoplasm of gallbladder
C240Extrahepatic bile duct
C241Ampulla of Vater
C248Overlapping lesion of biliary tract
C249Biliary tract unspecified
C250Head of pancreas
C251Body of pancreas
C252Tail of pancreas
C253Pancreatic duct
C254Endocrine pancreas
C257Other parts of pancreas
C258Overlapping lesion of pancreas
C259Pancreas unspecified
C260Intestinal tract part unspecified
C261Spleen
C268Overlapping lesion of digestive system
C269Ill-defined sites within the digestive system
C300Nasal cavity
C301Middle ear
C310Maxillary sinus
C311Ethmoidal sinus
C312Frontal sinus
C313Sphenoidal sinus
C318Overlapping lesion of accessory sinuses
C319Accessory sinus unspecified
C320Glottis
C321Supraglottis
C322Subglottis
C323Laryngeal cartilage
C328Overalapping lesion of larynx
C329Larynx unspecified
C33Malignant neoplasm of trachea
C340Main bronchus
C341Upper lobe, bronchus or lung
C342Middle lobe, bronchus or lung
C343Lower lobe, bronchus or lung
C348Overlapping lesion of bronchus and lung
C349Bronchus or lung unspecified
C37Malignant neoplasm of thymus
C380Heart
C381Anterior mediastinum
C382Posterior mediastinum
C383Mediastinum part unspecified
C384Pleura
C388Overlapping lesion of heart, mediastinum and pleura
C390Upper respiratory tract part unspecified
C398Overlapping lesion of respiratory and intrathoracic organs
C399Ill-defined sites within the respiratory system
C400Scapula and long bones of upper limb
C401Short bones of upper limb
C402Long bones of lower limb
C403Short bones of lower limb
C408Overlapping lesion of bone and articular cartilage of limbs
C409Bone and articular cartilage of limb unspecified
C410Bones of skull and face
C411Mandible
C412Vertebral column
C413Ribs, sternum and clavicle
C414Pelvic bones, sacrum and coccyx
C418Overlapping lesion of bone and articular cartilage
C419Bone and articular cartilage unspecified
C430Malignant melanoma of lip
C431Malignant melanoma of eyelid, including canthus
C432Malignant melanoma of ear and external auricular canal
C433Malignant melanoma of other and unspecified parts of face
C434Malignant melanoma of scalp and neck
C435Malignant melanoma of trunk
C436Malignant melanoma of upper limb, inculuding shoulder
C437Malignant melanoma of lower limb, including hip
C438Overlapping malignant melanoma of skin
C439Malignant melanoma of skin , unspecified
C440Skin of lip
C441Skin of eyelid, including canthus
C442Skin of ear and external auricular canal
C443Skin of other and unspecified parts of face
UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName : | StudentId : null
User Online : 5