Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University

-< -< - เอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม อัตลักษณ์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา - >- >-

 
 


-< -< - ปรัชญา - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - ปณิธาน - >- >- บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -< -< - วิสัยทัศน์ - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - พันธกิจ - >- >- 1. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย < -< -เป้าประสงค์ - >- >- 1. บัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในลักษณะแพทย์ช่องปาก เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยปฏิบัติงานด้านบริการคลินิก 2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาทางทันตสุขภาพของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. คณะทันตแพทยศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
ประชาสัมพันธ์
     
คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2559  <18 พ.ค. 59>  
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มีกลุ่มวิชาดังนี้  
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน (2 ปี) จำนวนรับ 2 คน  
        กำหนดสอบข้อเขียนและปฏิบัติ (ดัดลวด) และสอบสัมภาษณ์  
  หมายเหตุ : ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนควบคู่กับการศึกษาในโครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน เป็นระยะเวลา 3 ปี  
     
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (2 ปี) จำนวนรับ 3 คน  
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ (2 ปี) จำนวนรับ 4 คน  
      - กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา (2 ปี) จำนวนรับ 2 คน  
      - กลุ่มวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (2 ปี) จำนวนรับ 3 คน  
      - กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (2 ปี) จำนวนรับ 3 คน  
        ปิดรับสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559  
  หมายเหต : ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก แบบ 2.1 (3 ปี) จำนวนรับ 2 คน  
  หมายเหต : ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
 
 
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับบริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่สูญเสียฟันทั้งปาก "ฟรี" ขยายเวลาเพิ่ม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 รายละเอียด <29 ธ.ค.57>  
 
 
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียด <27 พ.ค. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป รายละเอียด <23 พ.ค. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวประจำโครงการ รายละเอียด <19 พ.ค. 59>  
     
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมป้องกัน เรื่อง "การจัดอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนทักษะในการให้บริการแก่ผู้ป่วยสูงอายุ" วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 รายละเอียด <17 พ.ค. 59>  
     
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยนเรศวร รายละเอียด <13 พ.ค. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รายละเอียด <25 เม.ย. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รายละเอียด < 25 เม.ย. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รายละเอียด < 20 เม.ย. 59>  
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียด <9 มี.ค.59>  
     

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงวิชาการและนำเสนอผลงาน (ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง) เรื่อง "Problem Solving in Common Oral Diseases" วันที่ 10 มิถุนายน 2559 <25 ก.พ. 59>
     - รายละเอียดโครงการ
     - ใบลงทะเบียน
     - รายละเอียดการส่งรายงาน

 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ 11 เรื่อง "Basic Occlusion Concept : Don't miss the key points" วันที่ 20 มิถุนายน 2559 <23 ก.พ. 59>
     - รายละเอียดโครงการ
     - ใบลงทะเบียน
 
     
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน ในเวลาราชการ รายละเอียด <10 มี.ค.58>  
     
ประชาสัมพันธ์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย GC STUDENT PREVENTION TABLE CLINIC COMPETITION 2014 รายละเอียด <21 ส.ค.57>  
     
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับบริการ "ฟรี" โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนกันยายน 2557 รายละเอียด <27 มิ.ย.57>  
     
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2555 รายละเอียด <9 มิ.ย.57>  
     
   

 

 

 

 
     
 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีและฟ.ฟันเกมส์ 7 ม.ค. 2559
     
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 6 ม.ค. 2559
     

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิกและพิธิมอบเสื้อกาวน์

28 ธ.ค. 2558
     
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง 30 ก.ย. 2558
     
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 29 ก.ค. 2558
     

 

 

 

 
       
 

งานธุรการ
 
งานการเงินและพัสดุ  
งานนโยบายและแผน  
งานบริการการศึกษา  
งานห้องปฏิบัติการ  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
หน่วยวิจัย  
E-Learning  
อ.บ.ท.ท.  
จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์  
ประมวลภาพโครงการกิจกรรม  
แบบฟอร์มหนังสือราชการ  
ข่าวเทคโนโลยี
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559  
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2558  
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค  
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต

 
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์  
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์    
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารเคมี    
แสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail    
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
ขณะนี้มีผู้ใช้งานเว็บคณะทันตแพทยศาสตร์ [ ]ราย ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ 15 ก.ย. 2558
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6053 , 0-5596-6063