Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University

-< -< - เอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม อัตลักษณ์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา - >- >-

 
 


-< -< - ปรัชญา - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - ปณิธาน - >- >- บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -< -< - วิสัยทัศน์ - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - พันธกิจ - >- >- 1. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย < -< -เป้าประสงค์ - >- >- 1. บัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในลักษณะแพทย์ช่องปาก เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยปฏิบัติงานด้านบริการคลินิก 2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาทางทันตสุขภาพของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. คณะทันตแพทยศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
ประชาสัมพันธ์
     
 

 
     
คณะทันตแพทยศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร มีกลุ่มวิชาดังนี้  
    - กลุ่มวิชาทันตกรรมจัดฟัน (2 ปี) ศึกษาควบคู่กับ  
        หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทาง สาขาทันตกรรมจัดฟัน (3 ปี)  
      - กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา (2 ปี)  
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (2 ปี)  
      - กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (2 ปี)  
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ (2 ปี)  
      - กลุ่มวิชาทันตกรรมหัตถการ (2 ปี)  
     
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (ป.ผู้ช่วยทันตแพทย์) ประจำปีการศึกษา 2557  
     
 
 
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด <8 เม.ย.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในการสอบเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด <28 มี.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รายละเอียด <24 มี.ค.57>  
ประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เมษายน 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เปิดให้บริการ "ตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด" รี รายละเอียด <13 มี.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รายละเอียด < 10 มี.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน  เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ รอบ ๓ รายละเอียด <7 มี.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป รายละเอียด < 17 ก.พ.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียด <3 ก.พ.57>  
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการศิษย์เก่า ครั้งที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด <22 ม.ค.57>
 
ประชาสัมพันธ์ "งานสัมมนาวิชาการศิษย์เก่า ม.นเรศวร" วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก แบบฟอร์มการลงทะเบียน  
  เอกสารประกอบ (หนังสืออนุมัติเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา) <7 ม.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รายละเอียด <10 ม.ค.57>  
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ รายละเอียด แบบฟอร์ม <6 พ.ย.56>  
     
   

 

 

 

 
     
 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
       
อบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
13 ก.พ. 2557
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
7 ม.ค. 2557
       
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการนำสถิติไปใช้ในงานวิจัย
6 ม.ค. 2557
อบรมแนวทางการขอรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์และสัตว์ทดลอง
6 ม.ค. 2557
       
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี
26 ธ.ค. 2556
กิจกรรม ฟ.ฟันเกม
26 ธ.ค. 2556
       

อบรมการเทคนิคการเขียนตำรา-
หนังสือเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ
20 ธ.ค. 2556

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปี พ.ศ. 2555
19 ธ.ค. 56
       
ออกหน่วยทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
11 ธ.ค. 56
วันทันตะสาธารณสุข
22 ต.ค. 56
       

 

 

 

 
       
 

งานธุรการ
 
งานการเงินและพัสดุ  
งานนโยบายและแผน  
งานบริการการศึกษา  
งานห้องปฏิบัติการ  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
หน่วยวิจัย  
E-Learning  
อ.บ.ท.ท.  
จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์  
ประมวลภาพโครงการกิจกรรม  
แบบฟอร์มหนังสือราชการ  
ข่าวเทคโนโลยี
;เปิดรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟันฯ
 
;วีดีโอกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการทางทันตกรรมบูรณะ ๘  
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม  
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค  
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต

 
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  
ปฏิทินคณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คณะทันตแพทยศาสตร์  
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์  
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ระบบบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์    
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารเคมี    
แสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail    
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร    
ระบบอีเมล์สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รหัส 50    
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
ขณะนี้มีผู้ใช้งานเว็บคณะทันตแพทยศาสตร์ [ 2 ]ราย ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ 2 ส.ค. 2556
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ 055-966062 โทรสาร 055-966053 , 055-966063