Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University

-< -< - เอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม อัตลักษณ์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา - >- >-

 
 


-< -< - ปรัชญา - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - ปณิธาน - >- >- บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -< -< - วิสัยทัศน์ - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - พันธกิจ - >- >- 1. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย < -< -เป้าประสงค์ - >- >- 1. บัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในลักษณะแพทย์ช่องปาก เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยปฏิบัติงานด้านบริการคลินิก 2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาทางทันตสุขภาพของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. คณะทันตแพทยศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
ประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ รายละเอียด / ใบสมัคร <26 ม.ค.60>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนฯ เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (รอบที่ 2) รายละเอียด / ใบสมัคร <19 ม.ค.60>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียด / ใบสมัคร <15 ธ.ค. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน รายละเอียด / ใบสมัคร <29 พ.ย. 59>  
     
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รายละเอียด / ใบสมัคร <17 พ.ย. 59>  
     
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน ในเวลาราชการ รายละเอียด <10 มี.ค.58>  
     
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2555 รายละเอียด <9 มิ.ย.57>  
     
   

 

 

 

 
     
 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ 20 มิ.ย. 2559
     
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรีและฟ.ฟันเกมส์ 7 ม.ค. 2559
     
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2559 6 ม.ค. 2559
     

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิตทันตแพทย์ก่อนการปฏิบัติงานวิชาชีพในคลินิกและพิธิมอบเสื้อกาวน์

28 ธ.ค. 2558
     
หน่วยทันตกรรมพระราชทาน สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งวังทอง 30 ก.ย. 2558
     
กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 29 ก.ค. 2558
     

 

 

 

 
       
 

งานธุรการ
 
งานการเงินและพัสดุ  
งานนโยบายและแผน  
งานบริการการศึกษา  
งานห้องปฏิบัติการ  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
หน่วยวิจัย  
E-Learning  
อ.บ.ท.ท.  
จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์  
ประมวลภาพโครงการกิจกรรม  
แบบฟอร์มหนังสือราชการ  
ข่าวเทคโนโลยี
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2559  
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค  
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต

 
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์  
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์    
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารเคมี    
แสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail    
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
ขณะนี้มีผู้ใช้งานเว็บคณะทันตแพทยศาสตร์ [ ]ราย ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ 27 ม.ค. 2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059