Faculty of Dentistry Naresuan University
 
Faculty of Dentistry Naresuan University

-< -< - เอกลักษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม อัตลักษณ์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร : เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต เก่งพิชิตปัญหา - >- >-

 
 


-< -< - ปรัชญา - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถทางทันตกรรม ทั้งด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาล พัฒนาสุขภาพชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีงามในการดำรงชีวิตและเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาความรู้ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - ปณิธาน - >- >- บริหารยอด วิชาการเยี่ยม วิจัยทันยุค บริการทั่วถึง ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม -< -< - วิสัยทัศน์ - >- >- คณะทันตแพทยศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และการบริการสู่สังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย -< -< - พันธกิจ - >- >- 1. จัดการเรียนการสอนด้วยหลักวิชาการอันเป็นสากล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2. ดำเนินงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อทันตสุขภาพที่ดีของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. ส่งเสริมการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย < -< -เป้าประสงค์ - >- >- 1. บัณฑิตสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนมีความรู้ความสามารถในลักษณะแพทย์ช่องปาก เป็นผู้นำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนในเขตรับผิดชอบ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนล่าง ผู้ช่วยทันตแพทย์ทุกคนที่จบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ความสามารถ ในการช่วยปฏิบัติงานด้านบริการคลินิก 2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีผลงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาทางทันตสุขภาพของประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 3. คณะทันตแพทยศาสตร์จะเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการ และบริการทางทันตสาธารณสุขแก่ประชาชน ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 4. คณะทันตแพทยศาสตร์จะส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย
 
ประชาสัมพันธ์
     
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับบริการรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสที่สูญเสียฟันทั้งปาก "ฟรี" ขยายเวลาเพิ่ม ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2559 รายละเอียด <29 ธ.ค.57>  
     
กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์วารสารอิเล็กทรอนิกส์ NU Alumni Magazine (สารศิษย์เก่าเทา-แสด)<4 มิ.ย.57>    
 
 
ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม รายละเอียด <23 มี.ค.58>  
     
ประชาสัมพันธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด "ฟรี" เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายละเอียด <10 มี.ค.58>  
     
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดให้บริการรักษาทาง ทันตกรรมจัดฟัน ในเวลาราชการ รายละเอียด <10 มี.ค.58>  
     
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการเข้ารับบริการทดสอบสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย บุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 รายละเอียด <1 ธ.ค.57>  
     
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ รายละเอียด ใบสมัคร <24 ก.ย.57>  
     
ประชาสัมพันธ์ นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และผศ.ทพ.ดร.ภัชรพล สำเนียง อาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการส่งเสริมสุขภาพ ระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย GC STUDENT PREVENTION TABLE CLINIC COMPETITION 2014 รายละเอียด <21 ส.ค.57>  
     
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้ารับบริการ "ฟรี" โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554" ตั้งแต่บัดนี้ ถึงเดือนกันยายน 2557 รายละเอียด <27 มิ.ย.57>  
     
ประชาสัมพันธ์ ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2555 รายละเอียด <9 มิ.ย.57>  
     
   

 

 

 

 
     
 
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม

โครงการสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานสร้างเสริม
สุขภาพในชุมชน
27 ก.พ. 2558

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการวันวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 20 ก.พ. 2558

กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 18 ปี 20 ก.พ. 2558

โครงการเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการให้บริการทางทันตกรรม
แก่เด็กนักเรียนประถมศึกษา
6 ก.พ. 2558

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางดนตรี 8 ม.ค. 2558

กิจกรรม ฟ.ฟันเกมส์ ครั้งที่ 12 8 ม.ค. 2558

 

 

 

 
       
 

งานธุรการ
 
งานการเงินและพัสดุ  
งานนโยบายและแผน  
งานบริการการศึกษา  
งานห้องปฏิบัติการ  
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์  
หน่วยวิจัย  
E-Learning  
อ.บ.ท.ท.  
จดหมายข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์  
ประมวลภาพโครงการกิจกรรม  
แบบฟอร์มหนังสือราชการ  
ข่าวเทคโนโลยี
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม  
ระบบอีเมล์สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร  
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร  
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค  
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต

 
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์  
ปฏิทินคณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์คณะทันตแพทยศาสตร์  
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์  
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
ระบบบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์  
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์    
ระบบจัดเก็บข้อมูลสารเคมี    
แสดงความคิดเห็นผ่าน e-mail    
สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร  
     
ขณะนี้มีผู้ใช้งานเว็บคณะทันตแพทยศาสตร์ [ 1 ]ราย ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ 27 ส.ค. 2557
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง พิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ 055-966062 โทรสาร 055-966053 , 055-966063