นโยบายการวิจัย
คณะกรรมการวิจัย
แผนปฏิบัติการวิจัย
ทุนวิจัย
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์มการขอรับรองจริยธรรม
เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บไซต์น่าสนใจ
เว็บไซต์น่าสนใจ
 

นโยบายการวิจัย

 
นโยบายการวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 

นโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับและปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการบริหารและจัดการงานวิจัย
      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการวิจัยของบุคลากร
      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน ภายนอก
                          มหาวิทยาลัย
      กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่การยอมรับคุณภาพ และความเป็นเลิศของผลงานวิจัยตลอดจน
                         การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

   
นโยบายการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์
   
 

นโยบายและการบริหารงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นโยบายด้านการวิจัย

 1. จัดระบบบริหารจัดการงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย
 2. สนับสนุนให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกระดับ ร่วมทำวิจัย โดยมีโครงการวิจัยเป็นของตนเอง ทั้งเพื่อการเรียนการสอน เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
 3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิจัยในคณะฯ การประชุมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมการวิจัย
 4. สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยทุกรูปแบบ และการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 5. จัดหาปัจจัยเกื้อหนุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ ทุนวิจัย/เครื่องมือวิจัยให้เพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้วิจัย

ระบบการบริหารงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

 1. ฝ่ายวิจัยเป็นศูนย์กลางการบริหารงานวิจัยของคณะฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของตัวแทนสาขาวิชา
 2. ฝ่ายวิจัยจัดทำแผนปฏิบัติการงบประมาณรายได้ กองทุนวิจัยคณะฯ และบริหารจัดการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว โดยประสานงานกับสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)
 3. ฝ่ายวิจัยรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
 4. ฝ่ายวิจัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์ทั่วไป ผ่านหัวหน้าภาควิชา และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์
 5. ฝ่ายวิจัยทำหนังสือแจ้งเวียนกำหนดวันสิ้นสุดการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยต่างๆผ่านหัวหน้าภาควิชา
 6. กรรมการฝ่ายวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอของรับทุนอุดหนุนการวิจัยคณะฯ
 7. ฝ่ายวิจัยดำเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังนี้
  7.1 จัดหาแหล่งตีพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานวิจัย
  7.2 จัดหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเหลือด้านงานวิจัย เช่น ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติ
  7.3 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่างๆเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย
  7.4 จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิจัยของคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ
  7.5 จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกปี
 8. ฝ่ายวิจัยสนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 9. ฝ่ายวิจัยสนับสนุนกิจกรรมของห้องปฏิบัติการวิจัย
 10. ฝ่ายวิจัยสนับสนุน และจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯในด้านงานวิจัย
 11. ฝ่ายวิจัยสนับสนุนและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยยึดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 12. ฝ่ายวิจัยสนับสนุนการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย

โดยหน้าที่ของคณะกรรมการวิจัย คือ

 1. กำหนดนโยบายวิจัยของคณะฯ
 2. บริหารงานวิจัย
 3. หาแหล่งเงินทุนสำหรับงานวิจัย
 4. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของคณะฯ
 5. สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
 6. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย
 7. สนับสนุนการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 8. สนับสนุนและยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์โดยยึดหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
 9. สนับสนุนการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย หรือนวัตกรรมให้แก่นักวิจัย

สร้างวัฒนธรรมของการทำงานวิจัยให้แก่คณาจารย์

 1. จัดประชุมเสวนาห้องปฏิบัติการวิจัย
 2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์งานวิจัยให้คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ รับทราบข่าวสารงานวิจัย และประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เพื่อเป็นการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
 3. สนับสนุนคณาจารย์และบุคลากรคณะฯให้ทำงานวิจัย
 4. จัดการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อที่น่าสนใจ
 5. จัดประชุมเสวนางานวิจัยระดับภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคณาจารย์
 6. สนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ทุกปี
 7. จัดทำสารบัญงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และ โครงการที่จะได้ตีพิมพ์
   
  กรอบนโยบายและแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
   
  นโยบายการวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์์ 

 

 

 

 
   
หน่วยวิจัย งานนโยบายและแผน :: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.055-966075