งานธุรการ
งานการเงินและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานบริการการศึกษา
งานห้องปฏิบัติการ
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
หน่วยวิจัย
E-learning
อ.บ.ท.ท.
จดหมายข่าวทันตะ มอนอ
ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรม
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
ข่าวเทคโนโลยี
 
 
Nu-Mail
;ปฏิทินการศึกษาและกิจกรรม ปีการศึกษา 2561
;การประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยุกระจายเสียง รายการฟันทอล์ค
ระบบประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
ชมรมศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
แบบประเมินออนไลน์สำหรับนิสิต
แบบประเมินออนไลน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบข้อมูลชิ้นงานทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
วารสารออนไลน์คณะทันตแพทยศาสตร์
ระบบจัดเก็บและสืบค้นครุภัณฑ์
ระบบจัดการวัสดุคงคลัง
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ระบบสำรวจปริมาณงานนิสิตทันตแพทย์
        ข่าวประชาสัมพันธ์
         
        ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม "การเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนศักยภาพในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากในผู้ป่วยสูงอายุ
และผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว"
        รายละเอียด ประกาศ ณ วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 (หมดเขต วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562)
         
        ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
        รายละเอียด ประกาศ ณ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 (หมดเขต วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562)
         
        ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
        ประกาศขยาย / ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 (หมดเขต วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562)
         
        ประชาสัมพันธ์ เอกสารการแสดงความจำนงเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุนของนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปีการศึกษา 2561
        รายละเอียด ประกาศ ณ วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 (หมดเขต วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562)
         
       
  ประมวลภาพโครงการ /กิจกรรม
       
        โครงการสนับสนุนการรับบริการทางทันตกรรมในผู้สูงอายุ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมกระตุ้นความเข้าใจในการดูแลกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ
  3 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศคลินิกกลาง   2 ส.ค. 2561
   
        ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561   2 ส.ค. 2561
   
        กิจกรรมวันไหว้ครูและสายสัมพันธ์ทันตแพทย์   2 ส.ค. 2561
   
        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561   26 ก.ค. 2561
   
        กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   24 ก.ค. 2561
   
      ประมวลภาพโครงการ/กิจกรรมอื่นๆ
             
             
             
             
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-6062 โทรสาร 0-5596-6059