วินิจฉัยช่องปาก 3 (Oral Diagnosis 3)

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา              
ชื่อ นทพ
             
วันที่              
DN Case   X Grade  
อาจารย์
             
               

ลำดับวันที่DNCaseXGradeTotalอาจารย์
126/5/2562621291บัตรใหญ่1A4ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
226/5/2562621886บัตรใหญ่1B3ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
326/5/2562620588บัตรเล็ก2A8อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
426/5/2562620596บัตรเล็ก1A4อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
526/5/2562620604บัตรเล็ก2A8ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
626/5/2562620627บัตรเล็ก2B6ทญ.วัลดา สว่างอรุณ
726/5/2562620648บัตรเล็ก1A4ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
826/5/2562604355บัตรเล็ก1A4ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
926/5/2562595248บัตรเล็ก1A4ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
1026/5/2562620663บัตรเล็ก1A4ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา
1126/5/2562592730บัตรเล็ก1A4ผศ.ทพ.ดร.ชายแดน อินต๊ะปา
1226/5/2562621285บัตรเล็ก1A4รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
1326/5/2562621274บัตรเล็ก1A4ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
1426/5/2562591936บัตรเล็ก2A8รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
1526/5/2562611784บัตรเล็ก1A4ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
1626/5/2562620882บัตรเล็ก2A8ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
1726/5/2562601668บัตรเล็ก1A4ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
1826/5/2562540974บัตรเล็ก2A8ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
1926/5/2562621893บัตรเล็ก2A8ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
2026/5/2562621898บัตรเล็ก1A4รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
2126/5/2562621916บัตรเล็ก2A8ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
2226/5/2562621924บัตรเล็ก1A4ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
2326/5/2562621927บัตรเล็ก1A4ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 7