วินิจฉัยช่องปาก 3 (Oral Diagnosis 3)

สรุปคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพบัตรเล็กบัตรใหญ่รวมเคสคะแนนเฉลี่ย
1ทักษพร เทียนสุวรรณ182200.87
1ธนพล แขวงมาศ158230.83
1พิมพ์พิศุทธิ์ เสือน้อย172190.91
1ศศิธร น้อยเผ่า222240.93
1เจนจิรา สงประเสริฐ172190.92
1เพ็ญพิชชา บัวคง154190.87
2กุลจิรา วิทยาพิพิธพร202220.93
2ทักษพร พงษ์ประดิษฐ์192210.91
2ธนัชพร สีเทา182200.89
2ศิถี ชูชะรา183210.82
2เมธาวี บำรุงพนิชถาวร202220.96
2ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์213240.9
3กรชนก นาคน้อย223250.91
3กฤษศา วงศ์มูล175220.93
3ฐิติกานต์ แสงมะณี211220.9
3ธนกร สงขกุล213240.89
3ภาคย์ สังข์สีแก้ว192210.93
3ศิรินทิพย์ จันทร์สำเภา183210.9
4ชัญญา ว่องกสิกรรม152170.92
4ธนพัฒน์ เดชธราดล143170.93
4ธิดาพัฒน์ ยวนพันธ์143170.84
4ปฤษดา คำหม่อง151160.9
4รษิกา อารีรักษ์163190.91
4วศิน สุธีกุล142160.91
4ศุภวิชญ์ บำรุงศรี143170.91
5จนัญญา อุตมะ192210.98
5นัฐพร ชุมพร193220.97
5บวรรัตน์ บางชะวงษ์212230.89
5วรกานต์ บุญขันธ์193220.91
5สรวิศ โสดา224260.94
5สุธน พัวตระกูล221230.94
6บัญญพนต์ สุคันธมาลา172190.91
6ปิยนุช ทับโพธิ์183210.95
6ภัสราภรณ์ ทองแถว173200.99
6วัชรวิทย์ พิมขาลี153180.93
6ศศิฌา จิวหานังกุล    
6สุวัจณา ทองสุข173200.9
6สโรขา มูลน้อย192210.87
7จิณณพัต อินทร์ยัง152170.8
7ปณิดา โชคอุทร182200.88
7พงษ์ปกรณ์ ดอกพิกุล163190.96
7วิมลรัตน์ ทุ่งทอง172190.94
7สาวิตรี เรืองดี143170.96
7อมรรัตน์ เอื้อโภไคย143170.91
7เพ็ญพิชญา กระแหน่143170.92
8จิดาภา ตันปิง162180.84
8ปานกมล ปัญเจียง181190.98
8พัชราภรณ์ เอี่ยมเสน151160.96
8วิรัลพัชร อภิณหพานิชย์162180.95
8สุพิชญา แสงทองพิทักษ์132150.88
8อภิญญา เสนาะจิตร์151160.91
8อัจฉรา เอี่ยมสกุล172190.94
9กนกวรรณ น้อยนามบุญ212230.98
9จิรพัทธ์ ดิตต์ศรี152170.86
9ธันย์ชนก สุขเกษม211220.89
9ปานชีวา อินทร์พรหม193220.95
9พันธกานต์ รัตนประเสริฐ231240.95
9วิลาวัณย์ จันทรานุสรณ์232250.89

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 2