วินิจฉัยช่องปาก 3 (Oral Diagnosis 3)

สรุปคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพบัตรเล็กบัตรใหญ่รวมเคสคะแนนเฉลี่ย
Aกฤตยนันท์ กาสา    
Aณัฐภัทร แซ่ด่าน225270.93
Aปาราเมศ วรขจิต264300.89
Aพรพิชชา สิทธิผลวนิชกุล201210.84
Aอลิสา วงศ์พัฒนกุล223250.9
Bกิ่งกมล ทองทิพย์    
Bดวงกมล แซ่โล้ว    
Bปิณิดา แก้วแสนสาย    
Bพรชนก รัตนเศรษฐ์142160.89
Bพัทธ์ธีรา อุดมปัญญาวิทย์    
Bอาภาวรรณ เตชะเทียมจันทร์3140.95
Cดวงรัตน์ ศรีแก้ว    
Cพิชามญชุ์ แสงประเสริฐ    
Cศุภาพิชญ์ จันทขันธ์    
Cสวรินทร์ วงษ์โต    
Cอารียาพร ขาวผ่องอำไพ    
Cเกจิ กล่ำน้อย    
Dจิรัฎฐ์ ตัณฑสถิตยานนท์    
Dธนพร วัฒนแสงศิริ    
Dศรินรัตน์ วงศ์มานะโชติ    
Dสิทธิชัย สินเสน    
Dแพรวา มะอาจเลิศ    
Eกมลวรรณ สุขสวรรค์    
Eจุฑาทิพย์ นามแสง    
Eธนภศ เจริญธนะวัฒน์    
Eมนัชญา นาคอ่อง    
Eสุกัญญา บัญญัติ    
Fชยพร ธัชยะพงษ์    
Fทิพย์สุดา นุ่นงาม    
Fธเนศพล กิจพานิชวิเศษ    
Fมัณฑนา มั่นเขตวิทย์    
Fสุทธิกา อินทสะอาด    
Gชลลดา ทวีมั่นคงทรัพย์    
Gธีรโชติ คุ้มคงศักดิ์    
Gพิชญา พรหมสุวรรณ์    
Gรมณ ฉิมพาลี    
Gสุภาวดี วัฒนพันธ์    
Hญาณาธิป สันตะยอม    
Hปภาวรินท์ สาธรรม์กุล    
Hภัทราภรณ์ เสริมพณิชกิจ    
Hศิรินทิพย์ เหล่ารอด    
Hสุมนัส ธรรมาภิมุข    
Iกชมน กวยาวงศ์    
Iณคร แกว่นกสิกรรม    
Iปาณิศา รุจิชาญสิริ    
Iอคิราภ์ ทรัพย์ประชา    
Iเปมมิกา อินทโต    

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 1