วินิจฉัยช่องปาก 3 (Oral Diagnosis 3)

สรุปคลินิกรังสีวิทยา


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพPeriapical ถ่ายซ่อมBitewing ถ่ายซ่อมOcclusal Topo graphic ถ่ายซ่อมOcclusal Cross Sectional ถ่ายซ่อมPanoramic ถ่ายซ่อมCeph ถ่ายซ่อมอื่นๆ ถ่ายซ่อม
1ทักษพร เทียนสุวรรณ              
1ธนพล แขวงมาศ              
1พิมพ์พิศุทธิ์ เสือน้อย              
1ศศิธร น้อยเผ่า              
1เจนจิรา สงประเสริฐ              
1เพ็ญพิชชา บัวคง              
2กุลจิรา วิทยาพิพิธพร              
2ทักษพร พงษ์ประดิษฐ์              
2ธนัชพร สีเทา              
2ศิถี ชูชะรา              
2เมธาวี บำรุงพนิชถาวร              
2ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์              
3กรชนก นาคน้อย              
3กฤษศา วงศ์มูล              
3ฐิติกานต์ แสงมะณี              
3ธนกร สงขกุล              
3ภาคย์ สังข์สีแก้ว              
3ศิรินทิพย์ จันทร์สำเภา              
4ชัญญา ว่องกสิกรรม              
4ธนพัฒน์ เดชธราดล              
4ธิดาพัฒน์ ยวนพันธ์              
4ปฤษดา คำหม่อง              
4รษิกา อารีรักษ์              
4วศิน สุธีกุล              
4ศุภวิชญ์ บำรุงศรี              
5จนัญญา อุตมะ              
5นัฐพร ชุมพร              
5บวรรัตน์ บางชะวงษ์              
5วรกานต์ บุญขันธ์              
5สรวิศ โสดา              
5สุธน พัวตระกูล              
6บัญญพนต์ สุคันธมาลา              
6ปิยนุช ทับโพธิ์              
6ภัสราภรณ์ ทองแถว              
6วัชรวิทย์ พิมขาลี              
6ศศิฌา จิวหานังกุล              
6สุวัจณา ทองสุข              
6สโรขา มูลน้อย              
7จิณณพัต อินทร์ยัง              
7ปณิดา โชคอุทร              
7พงษ์ปกรณ์ ดอกพิกุล              
7วิมลรัตน์ ทุ่งทอง              
7สาวิตรี เรืองดี              
7อมรรัตน์ เอื้อโภไคย              
7เพ็ญพิชญา กระแหน่              
8จิดาภา ตันปิง              
8ปานกมล ปัญเจียง              
8พัชราภรณ์ เอี่ยมเสน              
8วิรัลพัชร อภิณหพานิชย์              
8สุพิชญา แสงทองพิทักษ์              
8อภิญญา เสนาะจิตร์              
8อัจฉรา เอี่ยมสกุล              
9กนกวรรณ น้อยนามบุญ              
9จิรพัทธ์ ดิตต์ศรี              
9ธันย์ชนก สุขเกษม              
9ปานชีวา อินทร์พรหม              
9พันธกานต์ รัตนประเสริฐ              
9วิลาวัณย์ จันทรานุสรณ์              

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 1