วินิจฉัยช่องปาก 3 (Oral Diagnosis 3)

สรุปคลินิกรังสีวิทยา


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพPeriapical ถ่ายซ่อมBitewing ถ่ายซ่อมOcclusal Topo graphic ถ่ายซ่อมOcclusal Cross Sectional ถ่ายซ่อมPanoramic ถ่ายซ่อมCeph ถ่ายซ่อมอื่นๆ ถ่ายซ่อม
Aกฤตยนันท์ กาสา              
Aณัฐภัทร แซ่ด่าน              
Aปาราเมศ วรขจิต              
Aพรพิชชา สิทธิผลวนิชกุล              
Aอลิสา วงศ์พัฒนกุล              
Bกิ่งกมล ทองทิพย์              
Bดวงกมล แซ่โล้ว              
Bปิณิดา แก้วแสนสาย              
Bพรชนก รัตนเศรษฐ์              
Bพัทธ์ธีรา อุดมปัญญาวิทย์              
Bอาภาวรรณ เตชะเทียมจันทร์              
Cดวงรัตน์ ศรีแก้ว              
Cพิชามญชุ์ แสงประเสริฐ              
Cศุภาพิชญ์ จันทขันธ์              
Cสวรินทร์ วงษ์โต              
Cอารียาพร ขาวผ่องอำไพ              
Cเกจิ กล่ำน้อย              
Dจิรัฎฐ์ ตัณฑสถิตยานนท์              
Dธนพร วัฒนแสงศิริ              
Dศรินรัตน์ วงศ์มานะโชติ              
Dสิทธิชัย สินเสน              
Dแพรวา มะอาจเลิศ              
Eกมลวรรณ สุขสวรรค์              
Eจุฑาทิพย์ นามแสง              
Eธนภศ เจริญธนะวัฒน์              
Eมนัชญา นาคอ่อง              
Eสุกัญญา บัญญัติ              
Fชยพร ธัชยะพงษ์              
Fทิพย์สุดา นุ่นงาม              
Fธเนศพล กิจพานิชวิเศษ              
Fมัณฑนา มั่นเขตวิทย์              
Fสุทธิกา อินทสะอาด              
Gชลลดา ทวีมั่นคงทรัพย์              
Gธีรโชติ คุ้มคงศักดิ์              
Gพิชญา พรหมสุวรรณ์              
Gรมณ ฉิมพาลี              
Gสุภาวดี วัฒนพันธ์              
Hญาณาธิป สันตะยอม              
Hปภาวรินท์ สาธรรม์กุล              
Hภัทราภรณ์ เสริมพณิชกิจ              
Hศิรินทิพย์ เหล่ารอด              
Hสุมนัส ธรรมาภิมุข              
Iกชมน กวยาวงศ์              
Iณคร แกว่นกสิกรรม              
Iปาณิศา รุจิชาญสิริ              
Iอคิราภ์ ทรัพย์ประชา              
Iเปมมิกา อินทโต              

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 1