วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา              
ชื่อ นทพ
             
วันที่              
DN Case   X Grade  
อาจารย์
             
               

ลำดับวันที่DNCaseXGradeTotalอาจารย์
114/12/2561614910บัตรใหญ่1A4รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
218/12/2561615003บัตรใหญ่1A4ทญ.วัลดา สว่างอรุณ
319/12/2561614084บัตรใหญ่1A4อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
405/2/2562620546บัตรใหญ่1A4รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
519/3/2562621154บัตรใหญ่1B3ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
619/3/2562621168บัตรใหญ่1B3ทพ.วรายุทธ โชติประกายเกียรติ
714/12/2561614905บัตรเล็ก2A8รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
814/12/2561614921บัตรเล็ก1A4รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
914/12/2561614923บัตรเล็ก2A8ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
1014/12/2561590714บัตรเล็ก1A4ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
1117/12/2561614954บัตรเล็ก1A4ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
1217/12/2561614966บัตรเล็ก2A8ทญ.พิสชา ดรุณพันธ์
1318/12/2561614997บัตรเล็ก2B6ทญ.วัลดา สว่างอรุณ
1419/12/2561615011บัตรเล็ก1A4อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
1519/12/2561604212บัตรเล็ก1A4อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
1631/1/2562541535บัตรเล็ก2A8รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
1701/2/2562620491บัตรเล็ก2A8อ.ทญ.ดร.สุวิมล เจตนาเชี่ยวชาญกิจ
1801/2/2562620499บัตรเล็ก2A8ทพญ.ทัศน์ทวี เข็มวงษ์
1920/3/2562621182บัตรเล็ก1A4ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
2020/3/2562621184บัตรเล็ก2B6ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์
2120/3/2562604709บัตรเล็ก3A12ทพ.ธิติ โชติรังสรรค์

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 8