วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

สรุปคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพบัตรเล็กบัตรใหญ่รวมเคสคะแนนเฉลี่ย
1ตรีทศเทพ อินทร์นา246300.96
1ทัตพร แสนเทพ214250.93
1ธีรวิช ยอดสุรินทร์217280.95
1พงศภัค สุนทรชื่น246300.9
10ธัญชนก เนียมแตง266320.94
10ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์219300.99
10บุณยาพร ยุทธณรงค์324361
10พิชญ์สินี ปัญจขันธ์145190.84
11กาญจน์กษิต ตียปรีชญา316370.99
11คมฤทธิ์ วะราโพธิ์297360.96
11ธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์407470.96
11เจษฎาพันธ์ ทหารเสือ287350.94
12ณัฐธัญ กรดแก้ว267330.87
12พชร ศิริประพนธ์โรจน์336390.91
12สิริกร แซ่ด่าน236290.88
12หทัยรัตน์ มีจิตร2612380.92
13ฐิตา พุทธวงศ์135180.92
13ฐิตินันท์ กองฟู1210220.93
13ณัฐพร เอื้อกุศลสมบูรณ์179260.95
13ณัฐพล อรัญเจริญวัฒน์216270.95
13พัสกร สาธกุไร129210.97
14กชกร วรรณาเวศน์156210.95
14พอหทัย ชัยนภาพร138210.98
14พาณิภัค วีรแพทยโกศล88160.89
14รักษ์สิน วงศ์จิรสกุล127191
14วาสนา ขุนจันทร์9 91
15จันทรา จิตต์งามกุศล169250.89
15นุชวรา สารสิทธิ์139220.95
15ปภาวี เกิดวังหิน177240.98
15ปรัชญา ยายอด177240.96
15พันไมล์ เพชรประดับ215260.99
2จเด็ด สุขใจ175220.91
2ธัญญานุช เรียนปิงวัง188260.94
2ศศิภา วงศ์มา128200.93
2ศิตา แสนหมุด188260.95
3กิตติวรรณ กันสุข118190.91
3วิลาวัณย์ วงษ์กิติ137200.95
3สิริกร เตชะฤดีวรรณ147210.99
3เพชริดา พัฒนไทยานนท์167231
4จาตุภัทร โรจนพงษ์117180.94
4ชิษณุพงศ์ สง่าเมือง127190.96
4สุริยา แก้วหล้า179260.96
5ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง186240.96
5ธนทัต ชมภูมิ่ง158230.94
5ธนภัทร พลเจียง145190.92
5วิลาสิณี พจนานุสรณ์186241
6รติรัตน์ จิวเดช344380.9
6วิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ327390.92
6ศกุนตลา กองตัน319400.83
6เกวลี ลีห์เสถียร339420.9
7ญาตา ภู่สันติพงษ์218290.87
7ปิยธิดา เอกพัชรพงศ์209290.92
7วุฒิชัย ตริยาภรณ์กุล118190.88
7เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ218290.92
8กัณฐิกา แปงการิยา189270.96
8ณัฐรี สนั่นชาติวณิช158230.91
8วนิดา เมืองทอง188260.66
9ณัฐนิช บุญทรง116170.97
9อวัสดา สุขจ้อย116170.94
9อินทนิน อินทยนต์118190.84
9โชคชัย ไชยโย148220.94

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 4