วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

สรุปคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพบัตรเล็กบัตรใหญ่รวมเคสคะแนนเฉลี่ย
1ชัญญา ว่องกสิกรรม    
1ปานชีวา อินทร์พรหม    
1วัชรวิทย์ พิมขาลี157220.89
10จนัญญา อุตมะ    
10ทักษพร พงษ์ประดิษฐ์    
10สุพิชญา แสงทองพิทักษ์    
11จิดาภา ตันปิง    
11บวรรัตน์ บางชะวงษ์    
11เมธาวี บำรุงพนิชถาวร278350.92
12ธนัชพร สีเทา    
12พัชราภรณ์ เอี่ยมเสน    
12สุธน พัวตระกูล    
13นัฐพร ชุมพร    
13อัจฉรา เอี่ยมสกุล188260.99
13ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์    
14ปานกมล ปัญเจียง159241
14วรกานต์ บุญขันธ์177240.99
14ศิถี ชูชะรา    
15จิรวัฒน์ เมืองใจ    
15วิรัลพัชร อภิณหพานิชย์235280.93
15สรวิศ โสดา207270.94
16ฐิติกานต์ แสงมะณี176230.91
16อภิญญา เสนาะจิตร์    
17จิรพัทธ์ ดิตต์ศรี    
17ธนกร สงขกุล    
17ภัสราภรณ์ ทองแถว247310.97
18กนกวรรณ น้อยนามบุญ    
18กฤษศา วงศ์มูล    
18ปิยนุช ทับโพธิ์    
19กรชนก นาคน้อย    
19พันธกานต์ รัตนประเสริฐ    
19สุวัจณา ทองสุข    
2ธนพล แขวงมาศ    
2วิลาวัณย์ จันทรานุสรณ์    
2สโรขา มูลน้อย    
20ธันย์ชนก สุขเกษม    
20บัญญพนต์ สุคันธมาลา    
20พิจิตรา พินิตตานนท์    
20ภาคย์ สังข์สีแก้ว    
3ดวงฤทัย บุญโย    
3ทักษพร เทียนสุวรรณ    
3ปฤษดา คำหม่อง    
3เพ็ญพิชญา กระแหน่    
4จิณณพัต อินทร์ยัง    
4ธนพัฒน์ เดชธราดล215260.93
4พิมพ์พิศุทธิ์ เสือน้อย    
5พงษ์ปกรณ์ ดอกพิกุล    
5วศิน สุธีกุล    
5เจนจิรา สงประเสริฐ68140.99
6ธิดาพัฒน์ ยวนพันธ์    
6อมรรัตน์ เอื้อโภไคย    
7ปณิดา โชคอุทร    
7รษิกา อารีรักษ์    
7ศศิธร น้อยเผ่า    
8วิมลรัตน์ ทุ่งทอง    
8ศิรินทิพย์ จันทร์สำเภา    
8ศุภวิชญ์ บำรุงศรี    
9กุลจิรา วิทยาพิพิธพร    
9สาวิตรี เรืองดี307370.97
9เพชรรัตน์ การบรรจง    

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 3