วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

สรุปคลินิกรังสีวิทยา


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพPeriapical ถ่ายซ่อมBitewing ถ่ายซ่อมOcclusal Topo graphic ถ่ายซ่อมOcclusal Cross Sectional ถ่ายซ่อมPanoramic ถ่ายซ่อมCeph ถ่ายซ่อมอื่นๆ ถ่ายซ่อม
1ชัญญา ว่องกสิกรรม              
1ปานชีวา อินทร์พรหม              
1วัชรวิทย์ พิมขาลี              
10จนัญญา อุตมะ              
10ทักษพร พงษ์ประดิษฐ์              
10สุพิชญา แสงทองพิทักษ์              
11จิดาภา ตันปิง              
11บวรรัตน์ บางชะวงษ์              
11เมธาวี บำรุงพนิชถาวร              
12ธนัชพร สีเทา              
12พัชราภรณ์ เอี่ยมเสน              
12สุธน พัวตระกูล              
13นัฐพร ชุมพร              
13อัจฉรา เอี่ยมสกุล              
13ไพศาล รัตนเรืองวิโรจน์              
14ปานกมล ปัญเจียง              
14วรกานต์ บุญขันธ์              
14ศิถี ชูชะรา              
15จิรวัฒน์ เมืองใจ              
15วิรัลพัชร อภิณหพานิชย์              
15สรวิศ โสดา              
16ฐิติกานต์ แสงมะณี              
16อภิญญา เสนาะจิตร์              
17จิรพัทธ์ ดิตต์ศรี              
17ธนกร สงขกุล              
17ภัสราภรณ์ ทองแถว              
18กนกวรรณ น้อยนามบุญ              
18กฤษศา วงศ์มูล              
18ปิยนุช ทับโพธิ์              
19กรชนก นาคน้อย              
19พันธกานต์ รัตนประเสริฐ              
19สุวัจณา ทองสุข              
2ธนพล แขวงมาศ              
2วิลาวัณย์ จันทรานุสรณ์              
2สโรขา มูลน้อย              
20ธันย์ชนก สุขเกษม              
20บัญญพนต์ สุคันธมาลา              
20พิจิตรา พินิตตานนท์              
20ภาคย์ สังข์สีแก้ว              
3ดวงฤทัย บุญโย              
3ทักษพร เทียนสุวรรณ              
3ปฤษดา คำหม่อง              
3เพ็ญพิชญา กระแหน่              
4จิณณพัต อินทร์ยัง              
4ธนพัฒน์ เดชธราดล              
4พิมพ์พิศุทธิ์ เสือน้อย              
5พงษ์ปกรณ์ ดอกพิกุล              
5วศิน สุธีกุล              
5เจนจิรา สงประเสริฐ              
6ธิดาพัฒน์ ยวนพันธ์              
6อมรรัตน์ เอื้อโภไคย              
7ปณิดา โชคอุทร              
7รษิกา อารีรักษ์              
7ศศิธร น้อยเผ่า              
8วิมลรัตน์ ทุ่งทอง              
8ศิรินทิพย์ จันทร์สำเภา              
8ศุภวิชญ์ บำรุงศรี              
9กุลจิรา วิทยาพิพิธพร              
9สาวิตรี เรืองดี              
9เพชรรัตน์ การบรรจง              

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 2