วินิจฉัยช่องปาก 5 (Oral Diagnosis 5)

สรุปคลินิกรังสีวิทยา


ปีการศึกษา        

กลุ่มนทพPeriapical ถ่ายซ่อมBitewing ถ่ายซ่อมOcclusal Topo graphic ถ่ายซ่อมOcclusal Cross Sectional ถ่ายซ่อมPanoramic ถ่ายซ่อมCeph ถ่ายซ่อมอื่นๆ ถ่ายซ่อม
1ตรีทศเทพ อินทร์นา              
1ทัตพร แสนเทพ              
1ธีรวิช ยอดสุรินทร์              
1พงศภัค สุนทรชื่น              
10ธัญชนก เนียมแตง              
10ธัญญลักษณ์ ไชยสิทธิ์              
10บุณยาพร ยุทธณรงค์              
10พิชญ์สินี ปัญจขันธ์              
11กาญจน์กษิต ตียปรีชญา              
11คมฤทธิ์ วะราโพธิ์              
11ธนาฤทธิ์ ศิริวัฒน์              
11เจษฎาพันธ์ ทหารเสือ              
12ณัฐธัญ กรดแก้ว              
12พชร ศิริประพนธ์โรจน์              
12สิริกร แซ่ด่าน              
12หทัยรัตน์ มีจิตร              
13ฐิตา พุทธวงศ์              
13ฐิตินันท์ กองฟู              
13ณัฐพร เอื้อกุศลสมบูรณ์              
13ณัฐพล อรัญเจริญวัฒน์              
13พัสกร สาธกุไร              
14กชกร วรรณาเวศน์              
14พอหทัย ชัยนภาพร              
14พาณิภัค วีรแพทยโกศล              
14รักษ์สิน วงศ์จิรสกุล              
14วาสนา ขุนจันทร์              
15จันทรา จิตต์งามกุศล              
15นุชวรา สารสิทธิ์              
15ปภาวี เกิดวังหิน              
15ปรัชญา ยายอด              
15พันไมล์ เพชรประดับ              
2จเด็ด สุขใจ              
2ธัญญานุช เรียนปิงวัง              
2ศศิภา วงศ์มา              
2ศิตา แสนหมุด              
3กิตติวรรณ กันสุข              
3วิลาวัณย์ วงษ์กิติ              
3สิริกร เตชะฤดีวรรณ              
3เพชริดา พัฒนไทยานนท์              
4จาตุภัทร โรจนพงษ์              
4ชิษณุพงศ์ สง่าเมือง              
4สุริยา แก้วหล้า              
5ชัญญานุช เวชวิทยาขลัง              
5ธนทัต ชมภูมิ่ง              
5ธนภัทร พลเจียง              
5วิลาสิณี พจนานุสรณ์              
6รติรัตน์ จิวเดช              
6วิศวัชร์ วงศ์ตันกาศ              
6ศกุนตลา กองตัน              
6เกวลี ลีห์เสถียร              
7ญาตา ภู่สันติพงษ์              
7ปิยธิดา เอกพัชรพงศ์              
7วุฒิชัย ตริยาภรณ์กุล              
7เครือกาญจน์ ศิริไพศาลประเสริฐ              
8กัณฐิกา แปงการิยา              
8ณัฐรี สนั่นชาติวณิช              
8วนิดา เมืองทอง              
9ณัฐนิช บุญทรง              
9อวัสดา สุขจ้อย              
9อินทนิน อินทยนต์              
9โชคชัย ไชยโย              

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName :
User Online : 3