ระบบจองชาร์ตอิเล็กทรอนิกส์ e-Chart

เงื่อนไข

1. นทพ. สามารถ จองชาร์ต ล่วงหน้า และ สืบค้นข้อมูลผู้ป่วย ผ่านเว็บไซต์

2. นทพ. ต้องทำการจองชาร์ตล่วงหน้าก่อนวันที่จะใช้งานอย่างน้อย 1 วัน และก่อนเวลา 14.00 น.

3. นทพ. สามารถเบิกชาร์ต(เบิกล่วงหน้า)ได้ 2 ชาร์ตต่อ 1 วัน คือ เช้า 1 ชาร์ต บ่าย 1 ชาร์ต

4. นทพ. ที่ไม่ได้คืนชาร์ต จะไม่ได้รับชาร์ตใหม่จาก จนท.เวชระเบียน

5. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลกรุณา Log Out หลังใช้งานทุกครั้ง