สถานะการทำงาน

สถานะความหมาย
มาตรงเวลา
มาสาย
ไม่มา
ผู้ป่วยเลื่อนนัด
NP-มาตรงเวลา
NP-มาสาย
NP-ไม่มา

UserId : | UserName : | RoleId : | RoleName : | StudentId : | Course :
User Online : 2